dot dot
ราชาสถาน
 
"เปิดรับถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2560 นี้เท่านั้น" 
"เต็มแล้วเต็มเลย ไม่รับเพิ่ม"
                 
               
ราชาสถาน
ชัยปุระ โยธะปุระ รานัคปุระ อุทัยปุระ มุมไบ
7-13 ธันวาคม 2560
7 วัน 5 คืน
เปิดรับ 15 ท่าน เท่านั้น
*ครบ 9 ท่าน ออกเดินทางได้ทันที
75,000
บาท
          
  อินเดียเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี มีพื้นที่ใหญ่เป็น
อันดับ 7 ของโลก มีความหลากหลายในทุกๆด้าน และมีเสน่ห์ที่ดึงดูดใจชวนให้
ค้นหาไม่รู้จบ นอกจากชื่อเสียงด้านความงดงามเป็นเลิศของ พระราชวังโบราณ โบสถ์วิหาร และมนต์ขลังแห่งศาสนสถานสำคัญ ที่มีอายุนับร้อยนับพันปีแล้ว 
นาฏลีลา ศิลปะ และดนตรีของอินเดีย ก็โดดเด่นไม่เป็นรองใคร ทั้งภูมิประเทศ
ที่หลากหลายและสวยงาม รวมไปถึงภูมิอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ 
ทำให้อินเดียเป็นจุดหมายของนักเดินทางจากทั่วโลกที่จะมุ่งมาเยือน เราจะเป็นอีกกลุ่มนักเดินทางกลุ่มเล็กๆ ที่จะไปสัมผัสเสน่ห์ของอินเดียด้วยตัวเอง 
จุดหมายอาจจะอยู่ไกล แต่รายทางก็มีอะไรดีๆ ให้ได้สัมผัสไม่น้อย 
เปิดใจกว้างๆ แล้วไปท่องแดนภารตะด้วยกัน
             
จุดนัดพบ 
สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 บริเวณที่นั่งหน้าประตู
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
เวลา 19.00 น. (หนึ่งทุ่มตรง)
             
โปรแกรมการเดินทาง
    
DAY 01 วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เส้นทาง bangkok - jaipur
เดินทาง bkk-jaipur นั่งเครื่องประมาณ 4 ชม.
สนามบินชัยปุระ ถึง โรงแรมที่พัก 1 ชม.
เดินทางด้วยรถปรับอากาศ
ที่พัก Hotel TRIDENT (5 ดาว) , JAIPUR
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
โรงแรมหรู มีเสน่ห์ ตกแต่งสไตล์ราชาสถาน 
มาชัยปุระต้องพักสบายๆหน่อย
Hotel Trident - Jaipur
              
เที่ยวบิน ระหว่างประเทศ
WE337 สายการบินไทยสมายล์
    กรุงเทพ-ชัยปุระ
     เวลา 22.05-01.15
  เริ่มโปรแกรมทัวร์- 
19.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
เมื่อทุกท่านมากันพร้อม ทีมงานจะพาไปที่เคาน์เตอร์สายการบิน 
เพื่อเช็คอินบัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ 
*สามารถโหลดกระเป๋าได้หนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม
เช็คอินเสร็จแล้ว แยกย้ายกันเข้าด้านใน ผ่าน ตม. รอขึ้นเครื่องพร้อมกัน
เมื่อทุกท่านมากันพร้อม ทีมงานจะพาไปที่เคาน์เตอร์สายการบิน 
เพื่อเช็คอินบัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ 
22.05 น. ได้เวลาเครื่องออก เดินทางสู่ประเทศอินเดีย 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
01.15 น. ถึงแผ่นดินอินเดียท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองชัยปุระ 
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นุ้ย และ ปลา' หัวหน้าทัวร์ พาเที่ยว  ลักษณะรถปรับอากาศ AC Mini Coach สำหรับคณะนี้
 

จากนั้นขึ้นรถปรับอากาศ เข้าสู่โรงแรมที่พัก

รีบเข้านอนเก็บแรงไว้ไปสัมผัสเสน่ห์ของอินเดียแบบเต็มๆในวันรุ่งขึ้น 
                  
DAY 02 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เส้นทาง jaipur
เดินทาง เที่ยวในเมืองชัยปุระ
รถโค้ชปรับอากาศส่วนตัว
ที่พัก Hotel TRIDENT (5 ดาว) , JAIPUR
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
โรงแรมหรู มีเสน่ห์ ตกแต่งสไตล์ราชาสถาน 
มาชัยปุระต้องพักสบายๆหน่อย
Hotel Trident - Jaipur
              
 

06.00 น. ตื่นกันแต่เช้า กินอาหารเช้า 
ท้องอิ่มเรียบร้อย ออกไปตะลุยเมืองชัยปุระ กันเลย

นครชัยปุระ (Jaipur) นครแห่งชัยชนะ หรือ “นครสีชมพู” ชัยปุระเป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน ซึ่งได้รับการออกแบบวางผังเมืองอย่างสวยงาม 
เป็นเมืองที่สร้างขึ้นใหม่โดยท่านมหาราชา ไสว ชัย สิงห์ ที่ 2 เป็นชุมชนศิลปินและช่างฝีมือ มีชื่อเสียงด้านการผลิตสินค้าหัตถกรรมหลากหลายชนิด 
ชัยปุระได้รับสมญานาม “นครสีชมพู” (Pink City) เพราะเมืองถูกทาสีชมพูเพื่อต้อนรับการเสด็จเยือนของ Prince of Wale ซึ่งต่อมาคือ King Edward VII 
แห่งสหราชอาณาจักร
วังสายลม Hawa Palace - ชัยปุระ ป้อมปราการแอมเบอร์ Amber Fort - ชัยปุระ
วังสายลม Hawa Palace - ชัยปุระ ป้อมปราการแอมเบอร์ Amber Fort - ชัยปุระ
 

เริ่มต้นด้วย แวะถ่ายรูปที่ พระราชวังสายลม (Palace of the Wind)

วังเดิมที่ปัจจุบันตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง จุดที่จะชมพระราชวังนี้ได้ดีที่สุด 
คือต้องข้ามถนนไปยืนชมจากฝั่งตรงข้าม
จากนั้นไปต่อที่ พระราชวังแอมเบอร์ (Amber Palace) ซึ่งเป็นป้อมปราการด้วย จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า ป้อมปราการแอมเบอร์ (Amber Fort) ในห้องต่างๆ 
ของพระราชวังแอมเบอร์ ตกแต่งด้วยการแกะสลักลวดลายเครือเถา
และฝังกระจกชิ้นเล็กๆ สะท้อนแสงสีที่แตกต่างและให้ภาพที่สวยงามแปลกตา
 

เที่ยง- กินอาหารกลางวัน ที่โรงแรม

จากนั้นแวะเที่ยวกันที่ City Palace มหาราชา ไสว ชัย สิงห์ ที่ 2 ได้ย้ายเมืองหลวงจากพระราชวังแอมเบอร์ มายัง ชัยปุระ และได้สร้างพระราชวังขึ้นใหม่
ใจกลางเมือง ปัจจุบันเรียกว่า City Palace ภายในเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงของ 
ใช้ส่วนพระองค์ของมหาราชาแห่งเมืองชัยปุระ City Palace แห่งนี้เป็นสมบัติ
ส่วนพระองค์ ชาวเมืองชัยปุระบางส่วนยังนับถือพระองค์อยู่แม้พระองค์จะไม่มี
อำนาจใดๆ แล้วก็ตาม
 

แล้วไป ช้อปปิ้ง ให้หนำใจ เท่าที่เวลาอำนวย

เย็นถึงค่ำ- กลับมากินอาหารเย็นที่โรงแรม  พักผ่อนตามอัธยาศัย
             
DAY 03 วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เส้นทาง jaipur - jodhpur
เดินทาง ประมาณ 350 กม. นั่งรถ 6-7 ชม.
รถโค้ชปรับอากาศส่วนตัว
ที่พัก Hotel Raas 
(5 ดาว, JODHPUR
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
โรงแรมสมัยใหม่ ห้องพักสบาย
บริการมาตรฐาน อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง
Hotel Raas - Jodhpur
           
  06.00 น. ตื่นกันแต่เช้า กินอาหารเช้า จากนั้นเดินทางสู่เมืองโยธะปุระ 
*ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง
เที่ยง- เดินทางถึงเมืองโยธะปุระ กินอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารอร่อยๆในเมือง
แล้วไปเที่ยวช้อปปิ้ง 
ซื้อผ้า จากร้าน Anokhi ผ้าฝ้ายพิมพ์ลายเก๋ไก๋ และ ของขึ้นชื่อของเมือง 
  โยธะปุระ - นครนักรบ (Jodhpur)
ถือเป็นเมืองเก่าแก่ของพวกราชบุตร เป็นต้นกำเนิดของอีกหลายราชวงศ์ 
เช่น ราชาแห่งบิคาเน่ย์ก็เคยเป็นเจ้าชายแห่งโยธะ ความเก่าทำให้เมืองนี้
มีมนต์ขลัง เป็นศูนย์กลางของชาวราชสถานตั้งแต่อดีตกาลนานหลายร้อยปี
 
เมืองสีฟ้า - Jodhpur Mehrangarh fort - Jodhpur
 เมืองสีฟ้า - Jodhpur  ภายใน Mehrangarh fort - Jodhpur
 

ไปเที่ยวชม Mehrangarh Fort ป้อมปราการและพระราชวังขนาดใหญ่ 

ภายในมีห้องต่างๆที่สวยงาม ไม่มีป้อมปราการแห่งไหนในราชสถาน 
เด่นสง่าเทียบเท่า Mehrangarh Fort แห่งเมืองโยธะปุระ 
มหาปราการหินถูกสร้างขึ้นบนเขาสูง 400 ฟุต ใน ค.ศ. 1459
เป็นจุดชมวิวเมืองสีฟ้าที่ดีที่สุดในเมือง 
เมื่อฤาษีท่านหนึ่งบอกแก่มหาราชาโยธะ (Jodha - นักรบ) ว่าพระองค์ควร
สร้างเมืองขึ้นที่นี่ โยธะปุระเป็นศูนย์กลางอาณาจักรใหญ่แต่ครั้งโบราณ
ป้อมจึงถูกเสริมเติมแต่งจนมีขนาดใหญ่มหึมา                            
เย็นถึงค่ำ- เข้าสู่โรงแรมที่พัก กินอาหารค่ำ พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
                
DAY 04 วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เส้นทาง jodhpur - ranakpur - udaipur
เดินทาง Jodhpur-Ranakhpur 170 กม. นั่งรถ 3-4 ชม.
Ranakhpur-Udaipur 95 กม. นั่งรถ 2-3 ชม.
รถโค้ชปรับอากาศส่วนตัว

ที่พัก Hotel Trident Udaipur  (5 ดาว) , UDAIPUR
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
มีเสน่ห์ ตกแต่งสไตล์ราชาสถาน
พักให้สบาย ส่งท้ายแดนมหาราชา
               
  06.00 น. ตื่นกันแต่เช้า กินอาหารเช้า
แล้วเดินทางต่อสู่เมืองรานัคปุระ (Ranakpur)
*ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง
เที่ยง- เดินทางถึง รานัคปุระ (Ranakpur)  กินอาหารกลางวัน 
วัดเชนแห่งรานัคปุระ วัดเชนแห่งรานัคปุระ
วัดเชนแห่งรานัคปุระ  วัดเชนแห่งรานัคปุระ
 

บ่าย- ไปเดินเที่ยวชม วัดเชน (Jain Temple) ให้เต็มอิ่ม

วัดเชนแห่งรานัคปุระ คือหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์แห่งอินเดีย ก่อสร้างโดยคหบดี
Dharna Sah เมื่อเกือบ 500 ปีก่อน ภายในประกอบด้วยห้องโถงใหญ่น้อย
24 ห้อง โดมทั้งหมด 80 โดม และเสาถึง 1,144 ต้น เสาแต่ละต้นจะถูก
แกะสลักลวดลายอย่างงดงามมาก คิดเป็นพื้นที่แกะสลักกว่า 3,000 ตารางเมตร
ทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีเยี่ยม เมื่อสร้างวัดนี้จำเป็นต้องสร้างเมืองขึ้นมาเพื่อเป็นที่อาศัยของคนงานนับหมื่น เมืองดังกล่าวตั้งชื่อว่า "รานัคปุระ"
เพื่อเป็นเกียรติแด่มหารานา แห่งราชอาณาจักรผู้อนุญาตให้สร้างวัด
 

จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองอุทัยปุระ (Udaipur)
*ระยะทาง 95 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2-3 ชั่วโมง

เย็นถึงค่ำ- ถึงอุทัยปุระ เข้าสู่โรงแรมที่พัก 
กินอาหารค่ำ พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
                   
DAY 05 วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เส้นทาง udaipur
เดินทาง เที่ยวในเมืองอุทัยปุระ
เดินทางด้วยรถปรับอากาศส่วนตัว
ที่พัก Hotel Trident Udaipur  
(5 ดาว) 
, UDAIPUR
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
มีเสน่ห์ ตกแต่งสไตล์ราชาสถาน
พักให้สบาย ส่งท้ายแดนมหาราชา
                  
 

06.00 น. ตื่นกันแต่เช้า กินอาหารเช้า แล้วไปเที่ยวกันเลย

เริ่มต้นวันใหม่กันที่ วัด Jagdish Temple เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอุทัยปุระ และเป็นที่เคารพสักการะสำหรับ ชาวเมืองเป็นอย่างยิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1651
ไปเที่ยวชม พระราชวัง City Palace หรือ พระราชวังฤดูหนาว ซึ่งส่วนหนึ่ง
มีการดัดแปลงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม พระราชวังแห่งนี้
ถูกสร้างขึ้นด้วยหินแกรนิตและหินอ่อน ภายในประดับประดาด้วยกระจกและแก้วหลากสี นับเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นราชสถาน ปัจจุบันบางส่วนยัง
คงเป็นที่ประทับของราชตระกูล และมีการจัดแสดงวัตถุโบราณที่มีค่ามากมาย
จากนั้น ให้เวลาเดิน Shopping ซื้อของบริเวณหน้าพระราชวัง
City Palace มองจากทางทะเลสาบพิโครา
วัด Jagdish Temple City Palace มองจากทางทะเลสาบพิโครา
พระราชวัง City Palace ยามค่ำคืน
สัญลักษณ์แห่งอุทัยปุระ พระราชวัง City Palace ยามค่ำคืน
  อุทัยปุระ (Udaipur) เป็นเมืองที่กล่าวว่าสวยและโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งในอินเดีย ตั้งอยู่ริมทะเลสาบพิโคลา (Pichola Lake) รายล้อมด้วยขุนเขา
อาคารเก่าแก่อายุหลายร้อยปีรวมตัวกันอยู่ริมทะเลสาบ และบางอาคารสร้าง
เป็นเกาะกลางน้ำกลายเป็นความแตกต่างจากเมืองอื่นๆ ในราชสถาน
เมืองอุทัยปุระ (Udaipur) สร้างขึ้นราวกลางศตวรรษที่ 15 ตั้งชื่อเมืองตาม มหารานาอุทัย สิงห์ ที่ 2 (Maharana Udai Singh ll) ผู้สถาปนาเมือง ซึ่งเป็น
มหารานาผู้สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ซิโซเดีย (Sisodia ที่ครองอาณาจักรเมวาร์ (Mewar) มาอย่างต่อเนื่องหลายร้อยปี และเป็นราชวงศ์ที่นับได้ว่ามีความแข็ง
แกร่งที่สุดในบรรดากลุ่ม เจ้าเชื้อสายราชบุตร ด้วยกัน ด้วยว่าไม่ยอมก้มหัวให้ผู้รุกรานต่างชาติ ทั้งยังสามารถยืนหยัดต่อสู้กับจักรวรรดิโมกุลได้อย่างยาวนาน
ล่องเรือเที่ยวทะเลสาบพิโครา - Udaipur City Palace มองจากทางทะเลสาบพิโครา
ล่องเรือเที่ยวทะเลสาบพิโครา - Udaipur Lake Palace ในทะเลสาบพิโครา
 

เที่ยง- กินอาหารกลางวันที่โรงแรมที่พัก

บ่ายถึงเย็น- ไปล่องเรือใน ทะเลสาบพิโครา (Pichola lake) ชมทิวทัศน์รอบทะเลสาบที่มีฉากเป็นมหาราชวังในยามเย็น แสงอาทิตย์กระทบวังที่ทำด้วยหิน
อ่อนเป็นสีทอง และสะท้อนให้เกิดภาพเงาในทะเลสาบสวยงาม 
ยามพลบค่ำ ตะวันลับเหลี่ยมเขาไปทิ้งสีสันไว้ตามริ้วเมฆเหนือทะเลสาบ
ชมท้องฟ้าเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ จนแสงหมด
จากนั้น เดินไปชม ทัศนียภาพยามค่ำคืนด้านหน้าพระราชวัง 
ถ่ายรูปตามสมควรแก่เวลา
ช่วงค่ำ- กลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก กินอาหารค่ำ พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
             

หมายเหตุ-
คืนนี้เก็บกระเป๋า เตรียมขึ้นเครื่องในวันรุ่งขึ้น

เครื่องภายในประเทศ Air India น้ำหนักกระเป๋าได้คนละ 25 กิโลกรัม เท่านั้น
*ผู้ถือบัตรทอง ROP การบินไทย ได้น้ำหนักเพิ่มอีก ท่านละ 20 กิโลกรัม
กรณีน้ำหนักเกิน ลูกทัวร์ต้องจ่ายค่าน้ำหนักเกินกันเอง 
ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบค่าน้ำหนักเกินให้
                      
DAY 06 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เส้นทาง udaipur - mumbai - bangkok
เดินทาง ในเมือง - รถโค้ชปรับอากาศส่วนตัว
  udr-bom นั่งเครื่องประมาณ 1 ชม 30 นาที
  เปลี่ยนเครื่องที่สนามบินมุมไบ
bom-bkk นั่งเครื่องประมาณ 4 ชม 
  duty free shopping  
                
เที่ยวบิน ภายในประเทศ
AI644 สายการบิน AIR INDIA
    udaipur - mumbai
     เวลา 16.15-17.45
สายการบินแอร์อินเดีย
 

07.00 น. กินอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย ที่โรงแรม 

เที่ยง- กินอาหารกลางวันที่โรงแรม
จากนั้นเก็บกระเป๋า Check out ออกเดินทางไปสนามบิน
14.30 น. Check in บัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ
16.15 น. ได้เวลาเครื่องออก *ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม 30 นาที
17.45 น. ถึงสนามบินมุมไบ 
อิสระในการกินอาหารเย็นที่สนามบิน ระหว่างรอขึ้นเครื่อง
*ค่าอาหารไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์
           
เที่ยวบิน ระหว่างประเทศ
TG318 สายการบินไทย
    mumbai - bangkok
     เวลา 23.20-05.05
เส้นทาง mumbai - bangkok
  20.30 น. Check in บัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ
23.35 น. ได้เวลาเครื่องออก 
*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.  
           
DAY 07 วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  05.05 น. ถึงสุวรรณภูมิ 

กลับสู่อ้อมกอดของดินแดนมาตุภูมิโดยสวัสดิภาพ  

พร้อมกับมุมมองใหม่ๆในโลกใบเดิมที่แคบลงเสมอ 
เมื่อการเดินทางสิ้นสุด ..... สวัสดีเมืองไทย
จบโปรแกรมทัวร์-
                   
  
หมายเหตุ-
โปรแกรมการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของช่วงเวลา
และสถานการณ์เฉพาะหน้า
    
     
ราคาทัวร์
75,000  บาท
  โปรดทราบ- 
การคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ คิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ 35.00 บาทต่อเหรียญสหรัฐ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งปรับเปลี่ยนราคาค่าเดินทาง 
หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยน 
โดยยึดอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่จ่ายเงินค่าทัวร์ครบเต็มจำนวนเป็นหลัก
  เงื่อนไข
ต้องการนอนเดี่ยว  จ่ายเพิ่ม ท่านละ 12,000 บาท 
  ส่วนลดพิเศษ-  (หักจากการจ่ายเงินงวดสุดท้าย)
มีวีซ่าอินเดียอยู่แล้ว หรือ ทำวีซ่าเอง    ลดค่าวีซ่า 4,400 บาท
จองตั๋วการบินไทยเอง  (ส่วนลดกรุณาโทรสอบถาม)
เคยเดินทางกับ วันแรมทาง ลด 1,000 บาท 
ราคานี้รวม-
ค่าตั๋วเครื่องบิน 
    สายการบินไทยสมายล์    เส้นทาง  Bangkok-Jaipur
    สายการบินไทย            เส้นทาง  Mumbai-Bangkok
    สายการบิน Air India     เส้นทาง  Udaipur-Mumbai
ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ไทย-อินเดีย
ค่าวีซ่าอินเดีย
อาหารมื้อหลักทุกมื้อ รวม ชา กาแฟ ของหวาน และผลไม้
น้ำดื่มบรรจุขวด (ไม่จำกัดจำนวน แต่กรุณาดื่มอย่างรู้คุณค่า)
ที่พักโรงแรมตามที่ระบุ ห้องละ 2 ท่าน
ค่ารถปรับอากาศตลอดเส้นทาง
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ (เฉพาะตามที่ระบุในโปรแกรม)
ค่าล่องเรือในทะเลสาบพิโคลา อุทัยปุระ
ค่าบัตรเข้าชม Crystal Gallery อุทัยปุระ
ค่าบริการ หัวหน้าทัวร์คนไทย (ไม่รวมทิป)
ค่าบริการ ไกด์ท้องถิ่น 
 ประกันอุบัติเหตุ 
CHARTIS New Hampshire Insurance วงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
เงื่อนไข- ภายใต้ข้อตกลงที่มีไว้กับบริษัทประกันชีวิต ครอบคลุมเฉพาะกรณีอุบัติเหตุ 
ไม่ครอบคลุมกรณี เจ็บป่วย เป็นไข้หวัด ท้องเสีย หรือ อาหารเป็นพิษ ระหว่างเดินทาง
  ราคานี้ไม่รวม-
ค่าอาหารมื้อเย็น วันสุดท้ายที่สนามบินมุมไบ
ค่ากล้องถ่ายรูป และ ค่ากล้องวีดีโอ ซึ่งเรียกเก็บเป็นบางสถานที่
ค่าทิป หัวหน้าทัวร์คนไทย 
ค่าทิป ทีมงานอินเดีย ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ เด็กรถ
ค่าทิป เด็กยกกระเป๋าที่โรงแรม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
  ค่าทิป-  (ให้ในวันสุดท้าย ของการเดินทาง)
  ทีมงานอินเดีย (ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ เด็กรถ) 
    เผื่อเงินไว้ประมาณ 1,200 รูปี หรือ 600 บาท สำหรับ 6 วัน ในอินเดีย
  เด็กยกกระเป๋า ควรให้ไม่ต่ำกว่า 20 รูปี ต่อครั้ง
  หัวหน้าทัวร์คนไทย แล้วแต่ความพอใจ
     
               
การชำระเงิน
1) จ่ายมัดจำ จำนวน 15,000  บาท จ่ายทันทีที่จอง
2) จ่ายงวดแรก จำนวน 30,000  บาท จ่ายภายในวันที่  7 ตุลาคม 2560
3) จ่ายส่วนที่เหลือ จำนวน 30,000  บาท จ่ายภายในวันที่  7  พฤศจิกายน 2560
              
         
เงื่อนไขการให้บริการ
  จองล่วงหน้าตามช่วงเวลาที่กำหนด ชำระเงินตามเงื่อนไขข้างต้น
ขอยกเลิกการเดินทาง ยึดเงินมัดจำ และหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
และ/หรือ ขอยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
  เมื่อท่านออกเดินทางกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง 
เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  รณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทาง
ออกหรือเข้าประเทศในรายการเดินทาง หรือ กรณีความล่าช้าจากสายการบิน
การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 
ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  เมื่อท่านตกลงชำระเงิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
         
            
ขั้นตอนง่ายๆในการจองทริปกับเรา
1  2  3  4 
คลิกเพื่อจองทริป คลิกตรวจรายชื่อ คลิกเพื่อโอนเงิน คลิกเพื่อส่งเอกสาร
       
บริการของเรา
คำแนะนำ เตรียมของ เตรียมของ ฝากแลกเงิน จองโรงแรม
         
             
           
  ถ้ามีปัญหาสั่งพิมพ์ไม่ได้ กรุณาโทรแจ้ง 024054561, 0816928233 
หรือส่ง email แจ้งขอโปรแกรมได้ที่ 
info@wanramtang.com
 
               
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ แผนที่ วันแรมทาง
บ้านวันแรมทาง
1/60 ซ. อนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์  024054561
แฟกซ์  024054560
มือถือ - ปลา 0898119139 (AIS)
มือถือ - นุ้ย 0816928233 (DTAC)
Email info@wanramtang.com  และ  wanramtang@hotmail.com
Line ID/โทรศัพท์ wanramtang3 / 0876997475
 
วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ หยุดงาน งดการติดต่อทุกเรื่อง
ถ้าไม่รับสายหรือโทรไม่ติด กรุณาส่งเป็นข้อความ sms ส่ง email หรือ Line
                
หรือติดต่อผ่านระบบอัตโนมัติ ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
ชื่อทริปเดินทาง :  *
วันที่เดินทาง :  *
ต้องการ : จองทริป
สอบถาม
หัวข้อที่ต้องการสอบถาม :
รายละเอียด :โปรแกรม ราชาสถาน

ทัชมาฮาล ราชาสถานdot
รับข่าวการเดินทาง

dot
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06037
ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
แพ็คเกจ เที่ยวอินเดีย
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


อุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ
ร่วมบุญกับ วันแรมทาง


Copyright © 2007-2037 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด
ติดต่อเรา
บริษัท อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 1/60 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 024054561 , 0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais) โทรสาร : 024054560
Email : info@wanramtang.com , wanramtang@hotmail.com
Line ID: wanramtang3