พุทธคยาเย็นใจ ทัวร์พุทธคยา ทัวร์แสวงบุญอินเดีย ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน พุทธคยา
ReadyPlanet.com
dot dot
พุทธคยาเย็นใจ 18-24 มีนาคม 2563
อัพเดทโปรแกรม 21/1/2563
   
           
 เงื่อนไขการเดินทาง 
  ขออนุญาตทำความเข้าใจ เรื่องเงื่อนไขและการเดินทางของทริปนี้ก่อน  ท่านที่ไม่เคยไปสังเวชนียสถานมาก่อน และสนใจ ทริปนี้เพราะเห็นว่าราคาถูก กรุณาอ่านเงื่อนไขของเราให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจ ส่วนท่านใดที่จะไปชวนเพื่อน หรือบอกต่อๆกันไป รบกวนอธิบายรายละเอียดและเงื่อนไขของเรา ให้คนที่ท่านไปชวนทราบด้วย
  1.  เป็นทริปพิเศษ
พวกเราตั้งใจจัดเป็นพิเศษ เพื่อไปทำบุญจริงๆ ไปทำบุญถวายเป็นพุทธบูชา เป็นการตอบแทนคุณพระพุทธศาสนา ปีละสองครั้งในเดือนมีนาคมและตุลาคม ของทุกปี โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นทริปที่ใช้เวลาน้อยวันและราคาประหยัดที่สุด
  2.  ไปแค่ พุทธคยา + พาราณสี
เราไปไม่ครบ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล คือ "ลุมพินี พุทธคยา พาราณสี และ กุสินารา" อันนี้ต้องเน้นย้ำๆว่า เราไปแค่ พุทธคยา กับ พาราณสี .. สองที่เท่านั้น ที่อื่นๆไม่ได้ไป
  3.  ไปปฏิบัติธรรม
ทริปนี้เหมาะกับท่านที่เคยไปสังเวชนียสถานมาแล้ว และต้องการไปแค่พุทธคยา ไปใช้เวลาปฏิบัติธรรม ไปสวดมนต์ หรือ อยู่เงียบๆสงบๆ ที่พุทธคยา ไม่เหมาะกับคนที่คิดจะไปเที่ยว ไปชมสถานที่ หรือ ไปถ่ายภาพ
  4.  ไม่มีบริการที่สะดวกสบาย
ทริปนี้ไม่เหมาะกับคนที่คาดหวังเรื่องการบริการจากทัวร์ของเรา เราไปทำบุญกัน เราพาไปปฏิบัติธรรม ดูแลกันเท่าที่จำเป็น เท่าที่ทำได้ กินอาหารวัด ห้องพักอาจไม่สะดวกสบาย พักรวมกันห้องละหลายๆคน
  5.  ไม่มีคอร์สกรรมฐาน
เราไม่ได้มีคอร์สอบรมหรือปฏิบัติกรรมฐาน ทริปนี้ต่างคนต่างปฏิบัติบูชากันตามอัธยาศัย ให้เวลาโดยอิสระ โดยทีมงานของเราจะคอยอำนวยความสะดวกและดูแลตามสมควร
  6.  ไม่มีพระวิปัสสนาจารย์
พระสงฆ์ที่เรานิมนต์ ท่านไม่ได้เป็นพระที่จะนำปฏิบัติกรรมฐาน ท่านเป็นพระธรรมทูตหรือพระนักศึกษาไทย ที่จะให้ความรู้เราเกี่ยวกับพุทธประวัติและเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธคยา และนำพาไหว้พระสวดมนต์ เท่านั้น

หมายเหตุ  
ทริปนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะคนที่เดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ลูกทัวร์เดินทางกันเองไปต่างเมือง
            
ทัวร์อินเดีย ..  จากกรุงเทพ สู่ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ..
                     อิสระในการปฏิบัติธรรม ณ ดินแดนตรัสรู้
พุทธคยาเย็นใจ
พิเศษ.. + เพิ่มเมืองพาราณสี
กรุงเทพ-พาราณสี-พุทธคยา-กรุงเทพ
เที่ยวบินขาไป กรุงเทพ-พาราณสี (แวะเปลี่ยนเครื่องที่โกลกัตตา) .. 
เที่ยวบินขากลับ พุทธคยา-กรุงเทพ (แวะเปลี่ยนเครื่องที่โกลกัตตา) .. 
18-24 มีนาคม 2563
6 วัน 5 คืน
เปิดรับ 25 ท่าน *ออกเดินทางแน่นอน

 

23,500 บาทเป็น E-visa

                
โปรแกรมการเดินทาง
           
จุดนัดพบ
สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 บริเวณที่นั่งหน้าประตู
วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 
เวลา 22.30 น. (สี่ทุ่มครึ่ง)

    
Checkin วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

เริ่มโปรแกรมทัวร์-

  
วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 
เวลา 22.30 น. (สี่ทุ่มครึ่ง) พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

เมื่อทุกท่านมากันพร้อม ทีมงานจะพาไปเช็คอิน ที่เคาน์เตอร์สายการบิน 

*สามารถโหลดกระเป๋าได้หนัก ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
      
DAY 01 วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563
เที่ยวบิน
6E78 Bangkok-Kolkata
     เวลา 02.05-03.20
  "แวะเปลี่ยนเครื่องที่ โกลกัตตา"
เที่ยวบิน
6E713 Kolkata-Varanasi
  เวลา 08.05-09.30
   
กรุงเทพ-พาราณสี

   
02.05 น. ได้เวลาเครื่องออก เดินทางสู่ประเทศอินเดีย 
*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 45 นาที   
*บนเครื่องบินไม่เสิร์ฟอาหาร
03.20 น. ถึงแผ่นดินอินเดีย สนามบินโกลกัตตา

ผ่าน ตม. รับกระเป๋า เปลี่ยนเครื่องไป พาราณสี

กินอาหารเช้า ที่สนามบินโกลกัตตา 
"เป็นข้าวเหนียวหมูทอด" ทัวร์จัดเตรียมไว้ให้

08.05 น. ได้เวลาเครื่องออก มุ่งหน้าสู่ สนามบินเมืองพาราณสี 
*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที    
09.30 น. ถึงสนามบินพาราณสี

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
รถบัสมารับ เดินทางเข้าสู่ที่พัก 

นุ้ย และ ปลา' Tour Leader ดูแลคณะระหว่างเดินทาง รถบัสปรับอากาศ สำหรับคณะนี้
ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา พิพิธภัณฑ์สารนาถ
ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา พิพิธภัณฑ์สารนาถ 

เดินทางถึงวัดไทยสารนาถ กินอาหารกลางวัน
       
พักผ่อนสักครู่ แล้วเดินเท้าไปกันที่
สังเวชนียสถาน “อิสิปตนมฤคทายวัน" สถานที่แสดงปฐมเทศนา เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกที่มีชื่อว่า พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สักการะธัมเมกขสถูปที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 และ ฤษีโกณทัญญะบรรลุโสดาบัน ทูลขอบวชเป็นพุทธสาวกรูปแรก และเป็นวันแรกที่มีพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ครบองค์รัตนตรัย 

สวดมนต์บูชาสถานที่แสดงปฐมเทศนา และอธิษฐานจิตแผ่บุญ กราบสักการะมูลคันธกุฎีที่พระพุทธองค์ทรงจำพรรษาแรก และยสเจตียสถาน สถานที่แห่งความไม่ขัดข้อง ไม่มีความวุ่นวาย เป็นเจดีย์ขนาดเล็กมีอาคารสี่ เหลี่ยมมุงไว้เป็นอย่างดี สถานที่นี้เชื่อกันว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงอิทธาภินิหาร โปรดพระยสกุลบุตรผู้เป็นบุตรเศรษฐีแห่งเมืองพาราณสี ด้วยอนุปพพิกถา ในข้อธรรมที่แสดงทาน ศีล สวรรค์ เนกขัมมะ กามาทีนพ ตามลำดับ เป็นผลให้ยสมาณพได้ ดวงตาเห็นธรรม และให้บิดาได้เป็นปฐมอุบาสก มารดาและภรรยาได้เป็นปฐมอุบาสิกา ณ สถานที่นี้อีกด้วย

จากนั้น เดินไปเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สารนาถ  ที่รวบรวมเก็บรักษาพระพุทธรูปและวัตถุโบราณ ที่ขุดได้ในบริเวณสารนาถ เมื่อปี พ.ศ. 2483 เช่น ยอดเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งแกะสลักเป็นรูปสิงโต 4 เศียร หันหลังชนกัน และพระพุทธรูปหินทรายแดงเนื้อละเอียดปางปฐมเทศนา ที่มีพุทธลักษณะอันโดดเด่นงดงามที่สุดองค์หนึ่งในชมพูทวีป
       
แล้วเดินกลับ วัดไทยสารนาถ กินอาหารเย็น

18.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย
ทอดผ่าป่า วัดที่ 1 - วัดไทยสารนาถ 
 ร่วมกันทำบุญ ทอดผ้าป่าเพื่อทำนุบำรุงวัด ตามกำลังศรัทธา 

แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัยในร่มเงาของพุทธสถานที่ร่มเย็น
      

ที่พักคืนนี้ วัดไทยสารนาถ 
  พักห้องละ 3-4 ท่าน 
พักแยกหญิง-ชาย
ห้องพัดลม ห้องน้ำในตัว
 
WIFI not available
วัดไทยสารนาถ อินเดีย
     
DAY 02 วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563
  
พาราณสี - พุทธคยา

   
04.00 น. ตื่นนอน
05.00 น. ออกจากที่พัก ตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางไปเยือน คงคามหานที ลงเรือล่องไปตามลำน้ำคงคา ชมวิถีชีวิตผู้คนริมฝั่งน้ำ ดูพิธีอาบน้ำล้างบาป บูชาพระอาทิตย์ ชมกองไฟศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยดับบริเวณท่ามณิกรรณิการ์ เพราะมีการเผาศพอยู่ตลอดเวลาตามความเชื่อที่ว่าที่นี่เป็นท่าของพระศิวะ หากนำศพมาเผาและเอากระดูกเถ้าถ่านโปรยลงที่ท่าน้ำนี้จะได้ไปสวรรค์ ทำพิธีลอยกระทงดอกไม้และจุดเทียนบูชา พระบรมสารีริกธาตุ และ แม่คงคา  ชมพระอาทิตย์ขึ้นริมฝั่งคงคาซึ่งเรียกได้ว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก  

อาทิตย์ขึ้น ณ ฝั่งแม่น้ำคงคา - พาราณสี ล่องเรือแม่น้ำคงคา - พาราณสี
อาทิตย์ขึ้น ณ ฝั่งแม่น้ำคงคา - พาราณสี ล่องเรือแม่น้ำคงคา - พาราณสี
กลับจากแม่น้ำคงคา กินอาหารเช้า 
แล้วออกเดินทางกลับสู่เมืองพุทธคยา *ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง
     
ครึ่งทางจากพาราณสีสู่พุทธคยา 
แวะพัก วัดไทยสะสาราม วัดเล็กๆระหว่างเส้นทาง 

ทอดผ่าป่า วัดที่ 2 - วัดไทยสะสาราม 
 ร่วมกันทำบุญ ทอดผ้าป่าเพื่อทำนุบำรุงวัด ตามกำลังศรัทธา 

กินอาหารกลางวัน  แล้วออกเดินทางต่อ
  
ช่วงเย็น- เดินทางถึงพุทธคยา เข้าสู่ที่พัก 
18.00 น. กินอาหารค่ำ  
19.00 น. ทำวัตรสวดมนต์ ที่พระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา 
แล้วเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยในร่มเงาของพุทธสถานที่ร่มเย็น 
   
        

ที่พักคืนนี้ วัดไทยพุทธคยา
  พักห้องละ 3-5 ท่าน 
พักแยกหญิง-ชาย
ห้องพัดลม ห้องน้ำในตัว
  
  WIFI available ที่อู่น้ำ (เวลา 08.00-20.00 น.)
วัดไทยพุทธคยา
                 
DAY 03 วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563
  
พุทธคยา  

06.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้าที่พระอุโบสถ
07.00 น. กินอาหารเช้า
08.00 น.  ทุกคนพร้อมกันที่พระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา 

ทอดผ่าป่า วัดที่ 3 - วัดไทยพุทธคยา 
 ร่วมกันทำบุญ ทอดผ้าป่าเพื่อทำนุบำรุงวัด ตามกำลังศรัทธา  

แล้วเดินทางไปที่ สถูปเนินดินบริเวณที่เคยเป็น บ้านนางสุชาดา ผู้ถวายข้าวมธุปายาสก่อนวันตรัสรู้  จากนั้นไปที่บริเวณสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานจิตลอยถาดทองคำ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา  หรือที่เรียกกันว่า “แม่น้ำแห่งการตรัสรู้”  

สถูปเจดีย์ บ้านนางสุชาดา ริมฝั่งน้ำเนรัญชรา ที่เหลือแต่ผืนทราย
สถูปเจดีย์ บ้านนางสุชาดา ริมฝั่งน้ำเนรัญชรา ที่เหลือแต่ผืนทราย
เที่ยง-  กินอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย-  เดินทาง สู่สังเวชนียสถาน มหาเจดีย์พุทธคยา  สถานที่ตรัสรู้ อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า 
บูชาสถานที่ตรัสรู้ บริเวณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์  นมัสการ พระแท่นวัชรอาสน์  ที่สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช 
กราบสักการะหลวงพ่อ พระพุทธเมตตา  พระปฏิมากรปางมารวิชัยอายุกว่า 1,400 ปี ภายในวิหารมหาเจดีย์พุทธคยา
อนิมิสสเจดีย์  สถานที่ประทับเสวยวิมุตติสุข ในสัปดาห์ที่ 2
รัตนจงกรมเจดีย์  ที่ทรงเสด็จดำเนินจงกรมเสวยวิมุตติสุข ในสัปดาห์ที่ 3 เป็นต้น         
อภิสัมพุทธสถาน มหาเจดีย์พุทธคยา หลวงพ่อพระพุทธเมตตา
อภิสัมพุทธสถาน มหาเจดีย์พุทธคยา หลวงพ่อพระพุทธเมตตา
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ลานโพธิ์วัดไทยพุทธคยา ปฏิบัติธรรมยามค่ำคืน
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ลานโพธิ์วัดไทยพุทธคยา ปฏิบัติธรรมยามค่ำคืน
18.00 น. กินอาหารเย็น ที่อู่ข้าว
แล้วให้เวลาอิสระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม เจริญจิตภาวนา 
ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ หรือ วัดไทยพุทธคยา ปฏิบัติบูชาตามอัธยาศัย
     
ที่พักคืนนี้ วัดไทยพุทธคยา
  พักห้องละ 3-5 ท่าน 
พักแยกหญิง-ชาย
ห้องพัดลม ห้องน้ำในตัว
  
  WIFI available ที่อู่น้ำ (เวลา 08.00-20.00 น.)
วัดไทยพุทธคยา
               
DAY 04 วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563
       
พุทธคยา  

เช้าถึงค่ำ- ให้เวลาอิสระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม เจริญจิตภาวนา ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ หรือ วัดไทยพุทธคยา ปฏิบัติบูชาตามอัธยาศัย

 เวลาทำวัตรสวดมนต์ ที่วัดไทยพุทธคยา
    06.00 น. ทำวัตรเช้า  / 19.00 น. ทำวัตรเย็น

 เวลากินอาหาร ที่วัดไทยพุทธคยา
    07.00-08.00 น. เวลาอาหารเช้า
    12.00-13.00 น. เวลาอาหารกลางวัน
    18.00-19.00 น. เวลาอาหารเย็น

     
ที่พักคืนนี้ วัดไทยพุทธคยา
  พักห้องละ 3-5 ท่าน 
พักแยกหญิง-ชาย
ห้องพัดลม ห้องน้ำในตัว
  
  WIFI available ที่อู่น้ำ (เวลา 08.00-20.00 น.)
วัดไทยพุทธคยา
           
DAY 05 วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
   
พุทธคยา

เช้าถึงค่ำ- ให้เวลาอิสระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม เจริญจิตภาวนา ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ หรือ วัดไทยพุทธคยา ปฏิบัติบูชาตามอัธยาศัย

 เวลาทำวัตรสวดมนต์ ที่วัดไทยพุทธคยา
    06.00 น. ทำวัตรเช้า  / 19.00 น. ทำวัตรเย็น

 เวลากินอาหาร ที่วัดไทยพุทธคยา
    07.00-08.00 น. เวลาอาหารเช้า
    12.00-13.00 น. เวลาอาหารกลางวัน
    18.00-19.00 น. เวลาอาหารเย็น


** คืนนี้เก็บของแพ็คให้เรียบร้อย พรุ่งนี้เช้าเราจะขึ้นเครื่องกลับบ้าน 
น้ำหนักกระเป๋าโหลดได้คนละ 20 กิโลกรัม  
(หากมีค่าน้ำหนักเกิน ลูกทัวร์ต้องรับผิดชอบกันเอง)
    
ที่พักคืนนี้ วัดไทยพุทธคยา
  พักห้องละ 3-5 ท่าน 
พักแยกหญิง-ชาย
ห้องพัดลม ห้องน้ำในตัว
  
  WIFI available ที่อู่น้ำ (เวลา 08.00-20.00 น.)
วัดไทยพุทธคยา
       
DAY 06 วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563
เที่ยวบิน
6E7716 Gaya-Kolkata
     เวลา 15.20-16.40
  "แวะเปลี่ยนเครื่องที่ โกลกัตตา"
เที่ยวบิน
6E77 Kolkata-Bangkok
  เวลา 20.50-01.05
 
พุทธคยา-กรุงเทพ


06.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้าที่พระอุโบสถ
07.00 น. กินอาหารเช้า

ครึ่งวันเช้า ให้เวลาอิสระ 

12.00 น. กินอาหารกลางวัน
13.00 น. แล้วเก็บของขึ้นรถ เดินทางไปสนามบิน
   
เช็คอินบัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ เตรียมตัวกลับบ้านกัน

15.20 น. ได้เวลาเครื่องออก มุ่งหน้าสู่โกลกัตตา 
*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง  20 นาที 
16.40 น. ถึงสนามบินโกลกัตตา ผ่าน ตม. เปลี่ยนเครื่อง )
     
กินอาหารเย็นที่สนามบิน *เป็นข้าวกล่องที่ทัวร์จัดเตรียมไว้ให้

20.50 น. ได้เวลาเครื่องออก มุ่งหน้าสู่กรุงเทพ 
*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง  45 นาที 

01.05 น. ของวันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563
กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ.. สวัสดีประเทศไทย

        
จบโปรแกรมทัวร์-

              
หมายเหตุ- โปรแกรมการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของช่วงเวลา และสถานการณ์เฉพาะหน้า
     
             
ราคาทัวร์ -  23,500 บาท

    
เงื่อนไข-  
การพักวัด นอนแยกชาย-หญิง ไม่มีจัดให้นอนเดี่ยว
ค่าวีซ่าอินเดีย  
เป็น E-Visa อายุวีซ่า 12 เดือน Multiple Entry
ถ้าต้องการทำวีซ่าแบบปกติ (Sticker Visa) 
อายุวีซ่า 6-12 เดือน Multiple Entry ต้องจ่ายเพิ่ม *กรุณาโทรสอบถามราคา


ส่วนลดพิเศษ-  (หักจากการจ่ายเงินงวดสุดท้าย)
มีวีซ่าอินเดียอยู่แล้ว หรือ ทำวีซ่าเอง ลด 1,300 บาท (ค่า e visa)
พระสงฆ์และแม่ชี ลดราคา 3,000 บาท  (เฉพาะกรณีที่มีหนังสือสุทธิ)
 

ราคานี้รวม-

ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินตามที่ระบุในโปรแกรม
  
เส้นทาง Bangkok-Kolkata-Varanasi // Gaya-Kolkata-Bangkok
*เที่ยวบินทั้งขาไป-ขากลับ ต้องแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโกลกัตตา
ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ไทย-อินเดีย


ค่าวีซ่าอินเดีย
 *ประเภท E-visa 

อาหารมื้อหลักทุกมื้อ รวม ชา กาแฟ ของหวาน และผลไม้
ค่าน้ำดื่ม (น้ำเปล่าบรรจุขวด) ไม่จำกัดจำนวน
 แต่กรุณาดื่มอย่างรู้คุณค่า

ที่พัก 
วัดไทย พักห้องละ 4-6 ท่าน (หรือแล้วแต่ทางวัดจะจัดให้)
พักแยกชาย-หญิง  
เป็นห้องพัดลม มีห้องน้ำในตัว

เงินทำบุญ ค่าธรณีสงฆ์-ค่าห้องพัก-ค่าน้ำค่าไฟ
เงินทำบุญ ค่าอาหาร
เงินทำบุญ ถวายพระสงฆ์ นำพาไหว้พระสวดมนต์

ค่ารถปรับอากาศตลอดเส้นทาง
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ เฉพาะตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่าบริการ หัวหน้าทัวร์คนไทย 

ค่าบริการ Escort ท้องถิ่น

ประกันอุบัติเหตุ-  มิตรแท้ ประกันภัย
วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
เงื่อนไข- ภายใต้ข้อตกลงที่มีไว้กับบริษัทประกันชีวิต 
ครอบคลุม เฉพาะกรณีเกิดอุบัติเหตุ
ไม่ครอบคลุม กรณีเจ็บป่วย เป็นไข้หวัด ท้องเสีย หรือ อาหารเป็นพิษ 
    

ราคานี้ไม่รวม-
ค่ารถสามล้อ ระหว่างเดินทางในพุทธคยา
ค่ากล้องถ่ายรูป และ ค่ากล้องวีดีโอ
ค่าทิป escort หรือผู้ช่วยหัวหน้าทัวร์ ชาวอินเดีย
ค่าทิป หัวหน้าทัวร์คนไทย
ค่าทิป คนขับรถ , เด็กรถ , เด็กยกกระเป๋า และทิปอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
  

ค่าทิป-  
   
เด็กยกกระเป๋า ควรให้ไม่ต่ำกว่า 20 รูปี ต่อครั้ง
    
ทีมงานอินเดีย  (ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ) 
เผื่อเงินไว้ประมาณ 1,200 รูปี หรือ 600 บาท สำหรับ 6 วัน ในอินเดีย
(ให้ในวันสุดท้าย ของการเดินทาง)


อาหารมื้อเย็น  
(ท่านใดถือศีล 8 ไม่กินอาหารเย็น ไม่คืนค่าอาหาร เงินทำบุญวัดทั้งหมด)
ค่าธรณีสงฆ์ ค่าอาหาร  
ในการเข้าพักที่วัด ทางเราได้จัดเตรียมเงินทำบุญ ถวายเป็นค่าธรณีสงฆ์ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าอาหาร ไว้แล้ว ตามความเหมาะสม ถ้าใครต้องการจะทำบุญเพิ่มก็แล้วแต่ศรัทธา


 

การชำระเงิน


1) จ่ายมัดจำ+ตั๋ว จำนวน 10,000 บาท  
ทันทีที่จอง *ยึดมัดจำถ้าขอเลิกการเดินทาง
 
2) จ่ายส่วนที่เหลือ จำนวน 13,500 บาท  ภายในวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2563

 

                   

เงื่อนไขการให้บริการ
จองล่วงหน้าตามช่วงเวลาที่กำหนด ชำระเงินตามเงื่อนไขข้างต้น
ขอยกเลิกการเดินทาง ยึดเงินมัดจำ และหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และ/หรือ ขอยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน เมื่อท่านออกเดินทางกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศในรายการเดินทาง หรือ กรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  เมื่อท่านตกลงชำระเงิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
            
         
ขั้นตอน การจองทัวร์
คลิก  เพื่อจองทริป คลิก  เพื่อโอนเงิน คลิก  เพื่อส่งเอกสาร
       
บริการของเรา
คลิก  ตรวจรายชื่อ คลิก  อ่านการเตรียมตัว คลิก  ดูสิ่งที่ทัวร์เตรียมให้
         
      
  ถ้ามีปัญหาสั่งพิมพ์ไม่ได้ กรุณาโทรแจ้ง  024054561, 0816928233 
หรือ ขอโปรแกรมการเดินทาง ได้ที่
Email :   
info@wanramtang.com  ,  Line ID :  wanramtang3
 
               
        
พระมหาเจดีย์พุทธคยา
 
             
พระพุทธเมตตา
            
ต้นพระศรีมหาโพธิ์
         
ที่พัก
 
 วัดไทยพุทธคยา
เป็นวัดแห่งแรกในต่างประเทศ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500
ตั้งอยู่ในเมืองพุทธคยา  สถานที่ตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
             
อู่บุญ
  
พระอุโบสถ ร่วมทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น
         
ลานโพธิ์ 935
 
ลานโพธิ์ ลานปฏิบัติธรรม เช้าและค่ำ
           
อู่ข้าว
    
  
อู่ข้าว  โรงครัวและสถานที่รับประทานอาหาร
              
อู่น้ำ
    
  
อู่น้ำ เรือนน้ำปานะ รับประทานของว่างและเครื่องดื่ม
มีสัญญาณ WIFI สามารถเล่นเนท ติดต่อทางบ้านได้
          
อู่นอน
   
  
ห้องพักรวม สำหรับผู้ไปปฏิบัติธรรม ห้องน้ำในตัว
     
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ แผนที่ วันแรมทาง
บ้านวันแรมทาง
1/60 ซ. อนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์  024054561
แฟกซ์  024054560
มือถือ - ปลา 0898119139 (AIS)
มือถือ - นุ้ย 0816928233 (DTAC)
Email info@wanramtang.com  และ  wanramtang@hotmail.com
Line ID/โทรศัพท์ wanramtang3 / 0876997475
 
วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ หยุดงาน งดการติดต่อทุกเรื่อง
ถ้าไม่รับสายหรือโทรไม่ติด กรุณาส่งเป็นข้อความ sms ส่ง email หรือ Line

        

หรือติดต่อผ่านระบบอัตโนมัติ ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
ชื่อทริปเดินทาง :  *
วันที่เดินทาง :  *
ต้องการ : จองทริป
สอบถาม
หัวข้อที่ต้องการสอบถาม :
รายละเอียด :โปรแกรม พุทธคยา

พุทธคยาเย็นใจ 10-15 ตุลาคม 2562
พุทธคยาเย็นใจ
พุทธคยาเย็นใจ
พุทธคยาเย็นใจ
พุทธคยาเย็นใจใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06037
ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


อุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ


Copyright © 2007-2037 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด
ติดต่อเรา
บริษัท อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 1/60 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 024054561 , 0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais)
Email : wanramtang@hotmail.com
Line ID: wanramtang3