ทัวร์แสวงบุญ สังเวชนียสถาน เที่ยวทัชมาฮาล (14-24 มกราคม 2567)
ReadyPlanet.com
dot dot
สังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล (14-24 มกราคม 2567)
อัพเดทโปรแกรม 27/9/2566
 
ซันสการ์ (10-22 สิงหาคม 2566) ออกเดินทางแน่นอน !!  
            
   
ทัวร์แสวงบุญ อินเดีย เนปาล
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
เพิ่มไปเที่ยว  ทัชมาฮาล
14-24 มกราคม 2567
11 วัน 9 คืน
เปิดรับ 25 ท่าน
             
ราคา 2x,000 บาท
* ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน
หมายเหตุ - ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงของ ค่าธรรมเนียมน้ำมัน ภาษีสนามบิน และอัตราแลกเปลี่ยน
       

มี พระธรรมวิทยากร ..
นำพา สวดมนต์ นั่งสมาธิ และเจริญจิตภาวนา เฉพาะเส้นทางแสวงบุญ

            
ทัวร์แสวงบุญ
เส้นทางธรรมยาตรา ตามรอยบาทพระศาสดา
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย เนปาล
สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และปฐมเทศนา
เป็นทริปแบบกันเอง ไม่เหนื่อย สะดวกสบายพอประมาณ
พักวัดไทย ร่วมบุญทำบุญทอดผ้าป่า ตามกำลังศรัทธา
              
โปรแกรมการเดินทาง
          

จุดนัดพบ
สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4-5 บริเวณที่นั่งหน้าประตู
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567
เวลา 08.00 น. (แปดโมงตรง)

    
DAY 01 วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567
  
กรุงเทพ-พุทธคยา-นาลันทา
   
เริ่มโปรแกรมทัวร์-
  
08.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินบัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ
     
เที่ยวบิน WE327

Bangkok-Gaya
  สามารถโหลดกระเป๋าได้หนัก ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
เครื่องออก เวลา 12.20 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
เครื่องถึง เวลา 14.00 น. (ตามเวลาประเทศอินเดีย)
  
12.20 น. ได้เวลาเครื่องออก มุ่งหน้าสู่ประเทศอินเดีย 

*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที
  
กินอาหารกลางวัน  บนเครื่องบิน
  
14.00 น. (ตามเวลาประเทศอินเดีย) เดินทางถึงสนามบินพุทธคยา ประเทศอินเดีย ใช้เวลาต่อคิว ตรวจประทับตราวีซ่า ที่ ตม.อินเดีย ค่อนข้างนาน (ราวๆ 1-2 ชั่วโมง) 
    
16.00 น. รถมารับที่สนามบิน ออกเดินทางสู่ เมืองนาลันทา บ้านเกิดของอัครสาวกซ้าย-ขวา พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร *
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

19.00 น. เดินทางเข้าสู่ที่พัก กินอาหารค่ำ   แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พักคืนนี้ วัดไทยนาลันทา
  พักห้องละ 4-6 ท่าน 
พักแยกหญิง-ชาย
ห้องพัดลม ห้องน้ำในตัว
          
DAY 02 วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567
  
นาลันทา-ราชคฤห์-พุทธคยา
     
05.00 น. ตื่นนอน

06.00 น. กินอาหารเช้า

แล้วออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ 
       
เมืองราชคฤห์ (Rajgir) เมืองที่เคยยิ่งใหญ่ เป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธ ในสมัยพุทธกาล พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐาน ตั้งมั่นที่เมืองนี้มาโดยตลอด เพราะการอุปถัมภ์บำรุงของพระราชาผู้ทรงธรรมของเมือง เมืองราชคฤห์จึงเต็มไปด้วยโบราณสถานต่างๆ มากมาย

ไปกันที่ สวนเวฬุวัน  สักการะบูชาสถานที่อันเคยเป็นที่ตั้งของ วัดเวฬุวันวิหาร วัดที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงถวายสวนเวฬุวัน ให้เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงประทับจำพรรษา ณ ที่แห่งนี้รวมแล้ว 6 พรรษา เป็นที่ทรงตั้งอัครสาวกคือ พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร และยังเป็นสถานที่ที่พระอรหันต์ 1,250 รูป มาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมาย ในวัน จาตุรงคสันนิบาต มาฆบูชา และพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่ภิกษุเหล่านั้น

      
มูลคันธกุฎี ณ ยอดเขาคิชฌกูฏ
 วัดเวฬุวันวิหาร วัดแห่งแรกในพุทธศาสนา มูลคันธกุฎี ณ ยอดเขาคิชฌกูฏ
ถ้ำสุกรขาตา บนเขาคิชฌกูฏ
ถ้ำสุกรขาตา บนเขาคิชฌกูฏ ถ้ำพระโมคคัลลานะ บนเขาคิชฌกูฏ
    
จากนั้น ไปเดินขึ้นเขาคิชฌกูฏกัน
     
เขาคิชฌกูฏ  คือหนึ่งในเบญจคีรีหรือภูเขา 5 ลูก ได้แก่ เวภาระ เวปุละ คิชฌกูฏ อิศิคิลิ และปัณฑวะ ที่ชื่อเขาคิชฌกูฏนั้น เพราะมีลักษณะเหมือนนกแร้ง หรือ เป็นที่เกาะอาศัยของฝูงแร้งที่มาคอยกินซากศพโจรที่ถูกประหารและทิ้งลงเหว ในบริเวณโดยรอบเขาคิชฌกูฏนั้น นับว่าเป็นที่สัปปายะของเหล่าพระอริยสาวก เป็นที่จำพรรษาของพระอรหันต์หลายองค์ เช่น พระสารีบุตร พระอานนท์ พระมหากัสสปะ พระอนุรุทธะ พระปุณณมันตานีบุตร และพระอุบาลี เป็นต้น

      
ระยะเดินขึ้นเขาคิชฌกูฎ ประมาณ 1 กิโลเมตร
ทางเดินขึ้นเขา ทางชัน แต่ปูลาดเดินง่าย (ตามภาพ)
มีขั้นบันไดเดินสะดวก เหนื่อยมากช่วงเริ่มเดิน เดินไปได้สักพัก ก็จะคลายเหนื่อย ค่อยๆรู้สึกดีขึ้น เดินกันไปช้าๆ เดินได้สบายๆ


แนะนำ 
สำหรับผู้ใหญ่ที่เดินไม่ค่อยไหว ขาไม่ดี หัวเข่าเจ็บ ฯลฯ
ที่นี่จะมีเสลี่ยงไว้ให้บริการ (ลักษณะเป็นดังรูป) 
ถ้าต้องการใช้บริการ กรุณาแจ้งทีมงานล่วงหน้า
ราคา ขึ้น-ลง ต่อท่านประมาณ 2000 รูปี รวมทิปให้คนแบก

  
ระหว่างเดินขึ้นสู่ยอดเขาคิชฌกูฎ ผ่าน 2 ถ้ำหลัก คือ

1) ถ้ำพระโมคคัลลานะ 
เป็นที่จำพรรษาของพระอัครสาวกผู้เลิศทางอิทธิฤทธิ์ คือ พระโมคคัลลานะ และที่แห่งนี้เองเป็นที่แก้ข้อสงสัยเรื่องเปรตมีจริงหรือไม่ มองขึ้นจากทางเดินจุดที่เป็นถ้ำของพระโมคคัลลานะนั้น จะเห็นก้อนหินตั้งเรียงกันสามก้อน มีช่องระหว่างเขาที่พอเดินได้ เมื่อก่อนยังไม่ก่อหินกั้นไว้ จะเป็นทางขึ้นลงเพียงทางเดียวเท่านั้น ณ จุดนี้เองเชื่อกันว่าเป็นที่พระเทวทัตพยายามกลิ้งก้อนหินลงมาเพื่อปลงพระชนม์พระพุทธองค์
 
2) ถ้ำสุกรขาตา
มีลักษณะเหมือนคางหมู ในสมัยพุทธกาล ถ้ำสุกรขาตาเป็นสถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรด ทีฆนขปริพาชก ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตร ในขณะที่พระสารีบุตรกำลังนั่งถวายงานพัดอยู่นั้น ท่านก็ได้ฟังธรรมและสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นเอง เมื่อวันมาฆปุณณมี  เพ็ญเดือน 3 หลังจากอุปสมบทแล้ว 15 วัน ส่วนทีฆนขปริพาชกได้บรรลุโสดาปัตติผลประกาศตนเป็นอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตรัย

ณ ยอดเขาคิชฌกูฏ มูลคันธกุฎี  คือที่ประทับส่วนพระองค์ของพระบรมศาสดา ในพรรษาที่ 3, 5 และ 7 และ พรรษาสุดท้าย ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน มูลคันธกุฎีแห่งเขาคิชฌกูฏนี้ บริเวณที่ประทับของเดิมเป็นกุฎีแคบๆ เหมาะที่จะนั่งมากกว่านอน วัดดูด้วยศอกได้กว้าง 3 ศอก กับ 1 คืบ ยาว 4 ศอกเท่านั้น เป็นที่ซึ่งชาวพุทธถือว่าสำคัญ พากันมากราบไหว้บูชาเพื่อระลึกถึงพระพุทธองค์ ที่เสด็จมาประทับ ณ ยอดเขาแห่งนี้อยู่เสมอ และได้แสดงธรรมหลายพระสูตร เช่น ธัมมิกสูตร มหาสาโรปมสูตร อาฏานาฏิยสูตร อปริหานิยธัมมสูตร เป็นต้น ผู้มาถึงสถานที่แห่งนี้ เหมือนว่าได้มาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าถึงที่ประทับ ดวงจิตมีแต่ความปีติเบิกบานอย่างน่าอัศจรรย์
     
เพล-
 กินอาหารกลางวัน    
       
ไปกราบสักการะ หลวงพ่อองค์ดำ  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุนับพันปี เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สร้างจากหินดำ ทางการไม่สามารถเคลื่อนย้ายเพื่อนำมาเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ได้เพราะขนาดที่ใหญ่มาก และทุกครั้งที่มีความพยายามโยกย้ายท่านออกไป ก็จะเกิดเหตุอาเพศเป็นประจำ ชาวบ้านท้องถิ่นมีความเชื่อว่าหลวงพ่อ สามารถดลบันดาลให้หายเจ็บหายป่วย คณะผู้แสวงบุญที่เลื่อมใสศรัทธา พากันไปกราบไหว้ขอความเป็นสิริมงคล
        

หลวงพ่อดำ เมืองนาลันทา สารีบุตรสถูป มหาวิทยาลัยนาลันทา
หลวงพ่อดำ เมืองนาลันทา สารีบุตรสถูป มหาวิทยาลัยนาลันทา


จากนั้นไปกันที่ มหาวิทยาลัยนาลันทา  มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของพุทธศาสนา เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่เคยรุ่งเรืองที่สุดในโลก ปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพัง สะท้อนความยิ่งใหญ่ในอดีต ในอดีตมหาวิทยาลัยแห่งนี้ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องสมุด หอพักนักศึกษา หอสวดมนต์ โรงครัว ยุ้งฉาง บ่อน้ำ มีพระสงฆ์มาศึกษาจำนวนมาก และมีครูอาจารย์สอนถึง 1,400 ท่าน

สักการะ สารีบุตรสถูป  เป็นสถูปที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระสารีบุตร อัครสาวก บริเวณที่ประชุมเพลิง สร้างสมัยแรกโดยโยมมารดาท่านสารีบุตร คือ นางสารีพราหมณี ต่อมาพระเจ้าอโศกได้สร้างเสริมจากที่เดิม และกลายเป็น สถานที่สักการะของมหาชน ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยนาลันทา
     
ช่วงบ่าย - เดินทางกลับ วัดไทยพุทธคยา 

*ใช้เวลาเดินทาง 2-3 ชั่วโมง
       
เข้าสู่ที่พัก  กินอาหารค่ำ  แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
         

ที่พักคืนนี้ วัดไทยพุทธคยา
  พักห้องละ 3-5 ท่าน 
พักแยกหญิง-ชาย
ห้องพัดลม ห้องน้ำในตัว
วัดไทยพุทธคยา
   
DAY 03 วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567
 
พุทธคยา
     
05.00 น. ตื่นนอน
06.00 น. ทำวัตรเช้า ที่พระอุโบสถ
07.00 น.
 กินอาหารเช้า
   
สถูปเจดีย์ บ้านนางสุชาดา ริมฝั่งน้ำเนรัญชรา ที่เหลือแต่ผืนทราย
สถูปเจดีย์ บ้านนางสุชาดา ริมฝั่งน้ำเนรัญชรา ที่เหลือแต่ผืนทราย
   
ไปกราบสักการะ สถูปเนินดิน สถานที่อันเคยเป็น บ้านนางสุชาดา  ผู้ถวายข้าวมธุปายาสก่อนวันตรัสรู้ รวมกันสวดมนต์และเดินประทักษิณ รอบพระสถูปเจดีย์ ถวายเป็นพุทธบูชา 

จากนั้นไปที่บริเวณสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานจิตลอยถาดทองคำ 
ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา  หรือที่เรียกกันว่า “แม่น้ำแห่งการตรัสรู้”
   
เพล- กินอาหารกลางวัน  
       
อภิสัมพุทธสถาน มหาเจดีย์พุทธคยา หลวงพ่อพระพุทธเมตตา
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ รัตนจงกรมเจดีย์
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ รัตนจงกรมเจดีย์
    
# สังเวชนียสถาน ลำดับที่ 1

ช่วงบ่าย นำพาทุกท่านสู่ “อภิสัมพุทธสถาน” มหาเจดีย์พุทธคยา และ ต้นพระศรีมหาโพธิ์  สถานที่ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า สวดมนต์และกราบสักการะพระพุทธเมตตา บูชาสถานที่ตรัสรู้ บริเวณใต้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และ พระแท่นวัชรอาสน์ 

ช่วงเย็น- เดินทางกลับที่พัก

    
กินอาหารค่ำ  แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
         
ที่พักคืนนี้ วัดไทยพุทธคยา
  พักห้องละ 3-5 ท่าน 
พักแยกหญิง-ชาย
ห้องพัดลม ห้องน้ำในตัว
วัดไทยพุทธคยา
       
DAY 04 วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567
    
พุทธคยา-พาราณสี

     
05.00 น. ตื่นนอน
06.00 น. ทำวัตรเช้า ที่พระอุโบสถ
07.00 น.
 กินอาหารเช้า

จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองพาราณสี 
*
ใช้เวลาเดินทาง 5-6 ชั่วโมง

ครึ่งทางจาก พุทธคยา-พาราณสี
แวะ ทำบุญที่วัดไทยระหว่างเส้นทาง วัดไทยสะสาราม
 
เพล-
 กินอาหารกลางวัน  

ช่วงบ่าย- เดินทางเข้าสู่ที่พัก วัดไทยสารนาถ ทำภารกิจส่วนตัว พักผ่อนให้คลายเหนื่อยจากการเดินทาง 
  

 
ภายใน พิพิธภัณฑ์สารนาถ ภายใน พิพิธภัณฑ์สารนาถ
 
เข้าชม พิพิธภัณฑ์สารนาถ  ที่รวบรวมเก็บรักษาพระพุทธรูปและวัตถุโบราณ ที่ขุดได้ในบริเวณสารนาถ เมื่อปี พ.ศ. 2483 เช่น ยอดเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งแกะสลักเป็นรูปสิงโต 4 เศียร หันหลังชนกัน และพระพุทธรูปหินทรายแดงเนื้อละเอียดปางปฐมเทศนา ที่มีพุทธลักษณะอันโดดเด่นงดงามที่สุดองค์หนึ่งในชมพูทวีป
  
แล้วให้เวลาอิสระ เดินเลือกซื้อของฝาก ตามอัธยาศัย

ช่วงเย็น- เดินทางกลับที่พัก

    
กินอาหารค่ำ  แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
         
ที่พักคืนนี้ วัดไทยสารนาถ 
  พักห้องละ 3-4 ท่าน 
พักแยกหญิง-ชาย
ห้องพัดลม ห้องน้ำในตัว
วัดไทยสารนาถ อินเดีย
          
DAY 05 วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567
         
พาราณสี-กุสินารา
    
04.00 น. ตื่นนอน
05.00 น. ออกจากที่พัก ตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางไปเยือน คงคามหานที ลงเรือล่องไปตามลำน้ำคงคา ชมวิถีชีวิตผู้คนริมฝั่งน้ำ ดูพิธีอาบน้ำล้างบาป บูชาพระอาทิตย์ ชมกองไฟศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยดับบริเวณท่ามณิกรรณิการ์ เพราะมีการเผาศพอยู่ตลอดเวลาตามความเชื่อที่ว่าที่นี่เป็นท่าของพระศิวะ หากนำศพมาเผาและเอากระดูกเถ้าถ่านโปรยลงที่ท่าน้ำนี้จะได้ไปสวรรค์ ทำพิธีลอยกระทงดอกไม้และจุดเทียนบูชา พระบรมสารีริกธาตุ และ แม่คงคา  ชมพระอาทิตย์ขึ้นริมฝั่งคงคาซึ่งเรียกได้ว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก


กลับจากแม่น้ำคงคา  กินอาหารเช้า
    

อาทิตย์ขึ้น ณ ฝั่งแม่น้ำคงคา - พาราณสี ล่องเรือแม่น้ำคงคา - พาราณสี
อาทิตย์ขึ้น ณ ฝั่งแม่น้ำคงคา - พาราณสี ล่องเรือแม่น้ำคงคา - พาราณสี
ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา
บริเวณสถานที่แสดงปฐมเทศนา ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา

   
สังเวชนียสถาน ลำดับที่ 2

สู่สังเวชนียสถาน “อิสิปตนมฤคทายวัน" สถานที่แสดงปฐมเทศนา เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกที่มีชื่อว่า พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สักการะธัมเมกขสถูปที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 และ ฤษีโกณทัญญะบรรลุโสดาบัน ทูลขอบวชเป็นพุทธสาวกรูปแรก และเป็นวันแรกที่มีพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ครบองค์รัตนตรัย 
      สวดมนต์บูชาสถานที่แสดงปฐมเทศนา และอธิษฐานจิตแผ่บุญ กราบสักการะมูลคันธกุฎีที่พระพุทธองค์ทรงจำพรรษาแรก และยสเจตียสถาน สถานที่แห่งความไม่ขัดข้อง ไม่มีความวุ่นวาย เป็นเจดีย์ขนาดเล็กมีอาคารสี่ เหลี่ยมมุงไว้เป็นอย่างดี สถานที่นี้เชื่อกันว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงอิทธาภินิหาร โปรดพระยสกุลบุตรผู้เป็นบุตรเศรษฐีแห่งเมืองพาราณสี ด้วยอนุปพพิกถา ในข้อธรรมที่แสดงทาน ศีล สวรรค์ เนกขัมมะ กามาทีนพ ตามลำดับ เป็นผลให้ยสมาณพได้ ดวงตาเห็นธรรม และให้บิดาได้เป็นปฐมอุบาสก มารดาและภรรยาได้เป็นปฐมอุบาสิกา ณ สถานที่นี้อีกด้วย

เพล-
 กินอาหารกลางวัน  

จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองกุสินารา *ใช้เวลาเดินทาง 6-7 ชั่วโมง

เข้าสู่ที่พัก  กินอาหารค่ำ  แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
     

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ 
สร้างขึ้นเพื่อน้อมเป็นพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วาระครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา ร่วมสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
    โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ทรงบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ใน “พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา” พระมหาเจดีย์ ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ในวัดไทยกุสินาราฯ
 
ที่พักคืนนี้ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
  พักห้องละ 4-5 ท่าน 
พักแยกหญิง-ชาย
ห้องพัดลม ห้องน้ำในตัว
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
                
DAY 06 วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567
      
กุสินารา-ลุมพินี

         
05.00 น. ตื่นนอน
06.00 น. ทำวัตรเช้า ที่พระอุโบสถ 
07.00 น.
กินอาหารเช้า


# สังเวชนียสถาน ลำดับที่ 3

 
สู่สังเวชนียสถาน ปรินิพพานสถาน สถานที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน ที่มีต้นสาละปลูกไว้เป็นอนุสรณ์ นมัสการมหาปรินิพพานสถูป และเข้าไปสักการะ พระพุทธรูปปางอนุฏฐิตสีหไสยาสน์ คือปางเสด็จบรรทมครั้งสุดท้ายภายในวิหารปรินิพพาน 

- หากจะทำพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธปรินิพพานให้เตรียมผ้าขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 5.50 เมตร จะห่มได้พอดี
 
สวดมนต์บูชา องค์พระพุทธปรินิพพาน และถวายเครื่องสักการะ ปิดทองที่พระพุทธบาท และอธิษฐานจิตขอพร

       

องค์พระพุทธปรินิพพาน
องค์พระพุทธปรินิพพาน
ปรินิพพานสถาน สถานที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน มกุฏพันธนเจดีย์ สถูปที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ
ปรินิพพานสถาน สถานที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน มกุฏพันธนเจดีย์ สถูปที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ

 
แล้วไปสักการะ มกุฏพันธนเจดีย์ ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร สถูปที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ หลังวันปรินิพพาน 7 วัน กล่าวคำบูชาสถานที่ถวายพระเพลิง สวดมนต์ ปฏิบัติบูชาตามสมควรแก่เวลา

เพล- กินอาหารกลางวัน  

13.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่แดนประสูติ ณ ประเทศเนปาล 
*
ใช้เวลาเดินทาง 5-6 ชั่วโมง

แวะพักระหว่างทาง ที่วัดไทยระหว่างเส้นทาง 
วัดไทยนวราชรัตนาราม (วัดไทย 960) โครงการที่พักริมทางสำหรับพุทธศาสนิกชนผู้เดินทางแสวงบุญจากทั่วโลก มีห้องน้ำ ที่พัก ศาลาอเนกประสงค์ ร้านขายของที่ระลึก ชากาแฟ และ โรตีร้อนๆ ราดนมข้นหวาน ที่ทางวัดมีไว้รับรองทุกคนที่มาเยือน  

จากนั้นออกจากวัดไทย 960 ไปที่ด่านโสเนาลี (Sonauli) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเดินทางต่อสู่ลุมพินี

เข้าสู่ที่พัก
  กินอาหารค่ำ  
แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย ในร่มเงาของพุทธสถานที่ร่มเย็น
     

ที่พักคืนนี้ วัดไทยลุมพินี
  พักห้องละ 2-4 ท่าน 
พักแยกหญิง-ชาย
ห้องพัดลม ห้องน้ำในตัว
วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
        
DAY 07 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567
  
ลุมพินี-สาวัตถี

         
05.00 น. ตื่นนอน
06.00 น. 
กินอาหารเช้า
   

# สังเวชนียสถาน ลำดับที่ 4

เดินทางสู่ สังเวชนียสถาน ลุมพินีวัน  สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ซึ่งเชื่อกันว่าบริเวณ ที่ประสูติของสิทธัตถราชกุมาร คือจุดที่เสาศิลา ของพระเจ้าอโศกมหาราชตั้งอยู่ และยังมีข้อความภาษาพราหมีจารึกไว้อย่างสมบูรณ์ เขียนว่า เป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

มหามายาเทวีวิหาร (The Mahamaya Devi Temple) ภายในมีศิลาสลักภาพพุทธประวัติปางประสูติ เป็นรูปพุทธมารดา อยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ขวา เหนี่ยวกิ่งไม้สาละ มีรูปเจ้าชายสิทธัตถะ ออกมาทางปัสสะขวา ของพระพุทธมารดา ด้านหน้ามหามายาเทวีวิหาร มี สระโบกขรณี (The Sacred Pond) ซึ่งเป็นที่สรงสนานของพระนางสิริมหามายาเทวี ก่อนและหลังประสูติกาลพระกุมาร สวดมนต์บูชาสถานที่ประสูติ กล่าวคำอธิษฐานจิตให้ชีวิตประสบแต่ความดีงาม เสมือนการได้เกิดใหม่ในแดนประสูติแห่งนี้
    

เสาหินพระเจ้าอโศก มหามายาเทวีวิหาร เสาหินพระเจ้าอโศก มหามายาเทวีวิหาร
เสาหินพระเจ้าอโศก มหามายาเทวีวิหาร ศิลาสลักภาพพุทธประวัติปางประสูติ

       
แล้วออกเดินทางสู่นครสาวัตถี ฐานที่มั่นแห่งกองทัพธรรม 
*
ใช้เวลาเดินทาง 7-8 ชั่วโมง
    
แวะพักที่ วัดไทยนวราชรัตนาราม (วัดไทย 960) โครงการที่พักริมทางสำหรับพุทธศาสนิกชนผู้เดินทางแสวงบุญจากทั่วโลก มีห้องน้ำ ที่พัก ศาลาอเนกประสงค์ ร้านขายของที่ระลึก ชากาแฟ และ โรตีร้อนๆ ราดนมข้นหวาน ที่ทางวัดมีไว้รับรองทุกคนที่มาเยือน 
  
เพล-
 กินอาหารกลางวัน  
    
บ่าย- แวะพักระหว่างทาง ที่วัดไทยระหว่างเส้นทาง
วัดสิทธารถราชมณเฑียร
    
ช่วงค่ำ เดินทางถึงสาวัตถี เข้าสู่ที่พัก
 กินอาหารค่ำ  
พักผ่อนตามอัธยาศัยในร่มเงาของพุทธสถานที่ร่มเย็น
     

ที่พักคืนนี้ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร
  พักห้องละ 4-6 ท่าน 
พักแยกหญิง-ชาย
ห้องพัดลม ห้องน้ำในตัว
             
DAY 08 วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567
        
สาวัตถี-ลักเนา
   
05.00 น. ตื่นนอน
06.00 น.
กินอาหารเช้า  แล้วออกไปสักการะสถานที่สำคัญในเมืองสาวัตถีกัน 

สาวัตถี หรือ ศราวัสตี (Sravasti) สมัยพุทธกาลเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล มีพระเจ้าปเสนทิโกศลเป็นกษัตริย์ครองเมือง พระพุทธองค์ทรงประทับบำเพ็ญพุทธกิจในเมืองนี้ นานถึง 25 พรรษา ได้ทรงแสดงพระสูตร พระวินัย และ ชาดกที่สำคัญๆ เช่น มงคลสูตร กรณียเมตยสูตร เรื่องนางจิญจมาณวิกา นันทมาณพ โจรองคุลีมาล นางปฏาจารา การเกิดขึ้นแห่งยักษีณี 

  
มูลคันธกุฎี ภายในเชตวันมหาวิหาร ต้นอานันทโพธิ์ ภายในเชตวันมหาวิหาร
มูลคันธกุฎี ภายในเชตวันมหาวิหาร ต้นอานันทโพธิ์ ภายในเชตวันมหาวิหาร


เริ่มต้นด้วยการไปที่ เชตวันมหาวิหาร  พระอารามนี้ท่านอนาถบิณฑิกะคฤหบดี เป็นผู้หาสถานที่เพื่อจะสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้า เห็นสวนเจ้าเชตกุมาร เหมาะกว่าที่อื่นๆ ท่านจึงได้เจรจาขอซื้อสวนนี้ เจ้าเชตได้เสนอราคาที่ดินโดยการให้นำทองคำมาปูเรียงจนเต็มบริเวณที่ต้องการซื้อทั้งหมด ท่านจึงให้คนนำเกวียนบรรทุกแผ่นทองคำมาเรียงจนเกือบเต็มบริเวณนั้นทั้งหมด เจ้าเชตเห็นถึงศรัทธาที่แน่วแน่ของท่าน ประสงค์ร่วมทำบุญด้วยจึงมอบที่เหลือนั้นให้ และขอให้สร้างซุ้มประตูไว้ด้วย เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วท่าน อนาถะได้จารึกชื่อเจ้าเชตไว้ที่ซุ้มประตูอันเป็นที่มาของชื่อวัดว่า เชตวันมหาวิหาร  ท่านอนาถบิณฑกะเศรษฐี ได้สร้างวิหาร กุฏิ ห้องประชุม โรงครัว เวจกุฎี ห้องน้ำ บ่อน้ำ เป็นต้น พระพุทธองค์เสด็จประทับจำพรรษา ณ พระเชตวันแห่งนี้ รวมแล้วถึง 19 พรรษา

จากนั้นไปดูที่สถูปเก่าที่เชื่อกันว่าบริเวณนี้คือ บ้านท่านองคุลีมาล และ บ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี อยู่ในบริเวณพระราชวังของพระเจ้าปเสนทิโกศล เลยพระวิหารเชตวันไปประมาณ 3 กิโลเมตร ปัจจุบันยังมีเขตเมืองสาวัตถีให้เห็นเป็นกำแพงล้อมรอบเมือง และภายในเมืองก็จะมีอาคารสิ่งปลูกสร้างในอดีตที่ถูกฝังไว้ใต้ดินเป็นจำนวนมาก ทางรัฐบาลอินเดียได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นสมบัติของทางการ และกำลังทำการขุดค้นเพื่อหาหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์

ไปแวะกันที่สถูปเนินดินเก่า ที่เชื่อกันว่าบริเวณนี้คือสถานที่ทรงแสดง ยมกปาฏิหาริย์ มีลักษณะเป็นเนินดินสูงประมาณ 50 เมตร ที่แห่งนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์เพื่อโปรดประชาชนชาวสาวัตถี และข่มเจ้าลัทธิอื่นๆ จากนั้นทรงเสด็จไปประทับจำพรรษาที่ ดาวดึงส์ เมื่อออกพรรษาทรงเสด็จลงจากสวรรค์ในวันเทโวโรหนะที่สังกัสสนคร
 
เพล -
 กินอาหารกลางวัน
 

เชิญทุกท่านร่วมกันกราบขอบคุณพระธรรมวิทยากร ที่ได้ให้ความรู้ตลอดเวลาที่เดินทางไปสังเวชนียสถานในที่ต่างๆ และกราบขอขมาในสิ่งที่พวกเราได้ล่วงเกิน ต่อพระสงฆ์ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ แล้วร่วมกันทำพิธีถวายปัจจัย ทำบุญถวายแก่พระธรรมวิทยากร ผู้ใดที่ประสงค์สมทบปัจจัยใดๆเพิ่มเติมขอเชิญร่วมอนุโมทนาตามกำลังศรัทธา
 
 ทำบุญถวายพระธรรมวิทยากร ตามกำลังศรัทธา 14.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองลักเนา
*ระยะทาง 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง

18.00 น. ถึงเมืองลักเนา เข้าสู่ที่พัก

19.30 น. กินอาหารค่ำ  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
     

ที่พักคืนนี้ Holiday Inn
Lucknow Airport,
an IHG Hotel

  หรือ เทียบเท่า 
พักห้องละ 2 ท่าน
     
DAY 09 วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567
 
ลักเนา-อัครา
   
06.00 น. ตื่นนอน
07.00 น.
 กินอาหารเช้า  

ให้เวลาพักผ่อน หรือ เดินไปช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย

11.30 น. กินอาหารกลางวัน  
 
แล้วออกเดินทางสู่เมืองอัครา
*
ระยะทาง 330 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง 

เย็นถึงค่ำ- เดินทางถึงเมืองอัครา นครแห่งความรักที่ตั้งของ ทัชมาฮาล

19.30 น. กินอาหารค่ำ  แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
เตรียมชุดสวยๆ พรุ่งนี้จะพาไปเที่ยว ทัชมาฮาล


ที่พักคืนนี้ Hotel Jaypee Palace
  หรือ เทียบเท่า 5 ดาว
พักห้องละ 2 ท่าน
     
DAY 10 วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567
 
อัครา-เดลลี
   
06.00 น. ตื่นนอน
07.00 น.
 กินอาหารเช้า  

ออกไปเที่ยวชมความงดงามของ ทัชมาฮาล (Taj Mahal) 

เมืองอัครา เป็นนครแห่งความรักที่ตั้งของ "ทัชมาฮาล" อนุสรณ์สถานแห่งความรัก 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่ทุกคนอยากมาเยือน เที่ยวชมความงดงามอลังการที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยอนุภาพแห่งรักของ พระจักรพรรดิ์ชาร์จาฮาน ที่มีต่อพระนางมุมตัสมาฮาล มเหสีของพระองค์ "ทัชมาฮาล" เป็นอาคารหินอ่อนสีขาวประดับประดาด้วยอัญมณีล้ำค่า ได้รับการยกย่องว่าเป็นไข่มุกแห่งอัครา หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดในโลก เป็นอนุสรณ์แห่งความรัก ที่ยิ่งใหญ่เหนือกาลเวลา
  

12.00 น. กินอาหารกลางวัน  

13.00 น. ไปเที่ยวกันต่อ ที่ป้อมอัครา

ป้อมอัครา (Agra Fort) ป้อมประวัติศาสตร์ในเมืองอัครา พื้นที่แห่งนี้แต่เดิมเคยเป็นของชาวราชปุต ต่อมาถูกยึดครองโดยจักรพรรดิ์โมกุล สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1565-1573 เพื่อเป็นทั้งป้อมปราการและพระราชวังหลวงของราชวงศ์โมกุล โดยจักรพรรดิโมกุลผู้ยิ่งใหญ่ชื่อ 'จักรพรรดิ์อัคบาร์'  ราชวงศ์โมกุลครองอำนาจอยู่ที่นี่จนถึงปี ค.ศ. 1638 เมืองหลวงถูกย้ายจาก 'ป้อมอัครา' แห่งนี้ไปยังเดลลี ก่อนที่จะถูกอังกฤษยึดครองในเวลาต่อมา

 

14.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงนิวเดลี
*
ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 

19.00 น. ถึงสนามบิน เช็คอินบัตรโดยสารและโหลดสัมภาระ 
*โหลดกระเป๋าได้หนัก ไม่เกิน 20 กิโลกรัม แล้วรอขึ้นเครื่อง

*กินอาหารเย็น ที่สนามบิน  ต่างคนต่างเลือกซื้อกินตามอัธยาศัย
  ค่าอาหารมื้อนี้ ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์

  
DAY 11 วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567
 
เดลลี-กรุงเทพ
    
00.20 น.   ได้เวลาเครื่องออก มุ่งหน้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 55 นาที
    
เที่ยวบิน TG316

Delhi-Bangkok
  สามารถโหลดกระเป๋าได้หนัก ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
เครื่องออก เวลา 00.20 น. (ตามเวลาประเทศอินเดีย)
เครื่องถึง เวลา 05.45 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
 
05.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  สวัสดีประเทศไทย
      
  
จบโปรแกรมทัวร์-
        
หมายเหตุ- โปรแกรมการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของช่วงเวลา และสถานการณ์เฉพาะหน้า
  
รายการ ทอดผ้าป่า 9 วัด
ร่วมกันทำบุญ ทอดผ้าป่าเพื่อทำนุบำรุงวัด ตามกำลังศรัทธา

   
วัดที่ 1 - วัดไทยนาลันทา
(เมืองนาลันทา)

วัดที่ 2 - วัดไทยพุทธคยา
(เมืองพุทธคยา)

วัดที่ 3 - วัดไทยสะสาราม
(อยู่ระหว่างเส้นทาง พุทธคยา-พาราณสี)

วัดที่ 4 - วัดไทยสารนาถ
(เมืองพาราณสี)

วัดที่ 5 - วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
(เมืองกุสินารา)

วัดที่ 6 - วัดไทยลุมพินี
(ประเทศเนปาล)

วัดที่ 7- วัดไทยนวราชรัตนาราม 960
(ชายแดน อินเดีย-เนปาล)

วัดที่ 8 - วัดสิทธารถราชมณเฑียร
(อยู่ระหว่างเส้นทาง ลุมพินี-สาวัตถี)

วัดที่ 9 - วัดไทยเชตวันมหาวิหาร
(เมืองสาวัตถี)

       
ราคาทัวร์
ราคา 26,000 บาท
* ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน
    
  *ราคานี้ ยังไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน
     ทุกเส้นทางตามที่ระบุในโปรแกรม

  
   จ่ายเพิ่มค่าตั๋วเครื่องบิน ประมาณ  14,000 - 15,000 บาท++
    จ่ายตามราคาจริง ณ วันที่จอง/วันที่ออกตั๋ว
      จองเร็วได้ตั๋วถูก จองช้าได้ตั๋วแพง

   หมายเหตุ - 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลงของ ค่าน้ำมัน และ อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องด้วยความผันผวนของสถานการณ์โลก ในปัจจุบัน
   

   


ส่วนลด-  (หักจากการจ่ายเงินงวดสุดท้าย)
 
พระสงฆ์และแม่ชี ลดราคา 2,000 บาท  
(เฉพาะกรณีที่มีหนังสือสุทธิ)

 


ราคานี้รวม-


ค่าวีซ่าอินเดีย
 *ประเภท  e-Tourist VISA 30 Days 
ค่าวีซ่าเนปาล *ประเภท  15 Days 

อาหารมื้อหลักทุกมื้อ รวม ชา กาแฟ ของหวาน และผลไม้
ค่าน้ำดื่ม (น้ำเปล่าบรรจุขวด) ไม่จำกัดจำนวน แต่กรุณาดื่มอย่างรู้คุณค่า

ที่พัก วัดไทย พักห้องละ 4-6 ท่าน (หรือแล้วแต่ทางวัดจะจัดให้)
พักแยกชาย-หญิง เป็นห้องพัดลม มีห้องน้ำในตัว

เงินทำบุญ ค่าธรณีสงฆ์-ค่าห้องพัก-ค่าน้ำค่าไฟ
เงินทำบุญ ค่าอาหาร
เงินทำบุญ พระธรรมวิทยากร

ค่ารถปรับอากาศตลอดเส้นทาง
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ เฉพาะตามที่ระบุในโปรแกรม
ค่าบริการ หัวหน้าทัวร์คนไทย 
ค่าบริการ Escort ท้องถิ่น

ประกันการเดินทาง-  

เงื่อนไข- ครอบคลุมภายใต้ข้อตกลงที่มีไว้กับบริษัทประกันชีวิต 
    


ราคานี้ไม่รวม-

*ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินตามที่ระบุในโปรแกรม
  ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ไทย-อินเดีย

อาหารค่ำ ที่สนามบินเดลลี คืนวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567
ค่ารถสามล้อ ระหว่างเดินทางในพุทธคยา
ค่ากล้องถ่ายรูป และ ค่ากล้องวีดีโอ
ค่าทิป escort หรือผู้ช่วยหัวหน้าทัวร์ ชาวอินเดีย
ค่าทิป หัวหน้าทัวร์คนไทย
ค่าทิป คนขับรถ , เด็กรถ , เด็กยกกระเป๋า และทิปอื่นๆ
ค่าใช้จ่าย ในการตรวจโควิด-19 ที่อินเดีย ในทุกกรณี
ค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาล / ค่ากักตัวที่ประเทศอินเดีย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการอาหารมื้อเย็น 
ท่านใดถือศีล 8 ไม่กินอาหารเย็น ไม่คืนค่าอาหาร เงินทำบุญวัดทั้งหมด
 
ค่าธรณีสงฆ์ ค่าอาหาร 
ในการเข้าพักที่วัด ทางเราได้จัดเตรียมเงินทำบุญ ถวายเป็นค่าธรณีสงฆ์ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าอาหาร ไว้แล้ว ตามความเหมาะสม ถ้าใครต้องการจะทำบุญเพิ่มก็แล้วแต่ศรัทธา
  

ค่าทิป-  
   
เด็กยกกระเป๋า ควรให้ไม่ต่ำกว่า 20 รูปี ต่อครั้ง
    
ทีมงานอินเดีย 
(ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ เด็กรถ) 
เผื่อเงินไว้ประมาณ 2,000 รูปี หรือ 1,000 บาท 
สำหรับ 10 วัน ในอินเดีย 
(ให้ในวันสุดท้าย ของการเดินทาง)


หัวหน้าทัวร์คนไทย 
ตามแต่พอใจ (ไม่บังคับ)
หรือ เผื่อเงินไว้ประมาณ 1,000 บาท
สำหรับ 10 วัน ในอินเดีย 
(ให้ในวันสุดท้าย ของการเดินทาง)


                  

 การชำระเงิน1)  จ่ายมัดจำ 5,000 บาท  ทันทีที่จอง   
      *ยึดมัดจำถ้าขอเลิกการเดินทาง


2)  จ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน
      ประมาณ (18,000-20,000) บาท  ทันทีที่จอง 
      *ถ้าขอยกเลิกการเดินทาง
       คืน/ไม่คืนเงิน ตามเงื่อนไขของสายการบิน


      (กรุณาสอบถาม ราคาตั๋ว ก่อนโอนเงินจองทัวร์)
 

3)  จ่ายส่วนที่เหลือ 
      2x,000 บาท  ภายในวันที่
  13 ธันวาคม 2566
  

    

 เงื่อนไขการให้บริการ


จองล่วงหน้าตามช่วงเวลาที่กำหนด ชำระเงินตามเงื่อนไขข้างต้น

ขอยกเลิกการเดินทาง ยึดเงินมัดจำ และหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และ/หรือ ขอยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน 

กรณีเกิดการระบาดของ โควิด-19 จนทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อน/ยกเลิก การเดินทาง ตามแต่สถานการณ์เฉพาะหน้า 

เมื่อท่านออกเดินทางกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศในรายการเดินทาง หรือ กรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  เมื่อท่านตกลงชำระเงิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด


กรณีติดโควิด-19 ระหว่างเดินทาง หรือในขณะที่อยู่ในประเทศอินเดีย เบื้องต้นจะรักษาตามอาการ  ทั้งนี้ผู้ร่วมทางต้องดูแลตัวเอง ถ้ามีอาการหนักจะนำส่งโรงพยาบาลที่อินเดีย เพื่อให้เข้ารับการรักษา หากต้องการเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนด สามารถทำได้โดยคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

     
ขั้นตอนง่ายๆในการจองทริปกับเรา
1  2  3  4 
คลิกเพื่อจองทริป คลิกตรวจรายชื่อ คลิกเพื่อโอนเงิน คลิกเพื่อส่งเอกสาร
       
บริการของเรา
   
  เตรียมตัวเดินทาง บริการจากทัวร์  
             
 
คลิก..เพื่อดูโปรแกรมการเดินทาง
หรือ ขอโปรแกรมได้ที่  คุณนุ้ย 0816928233
หรือ แจ้งทาง LINE ID : wanramtang3 

 
               
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ แผนที่ วันแรมทาง
บ้านวันแรมทาง
1/60 ซ. อนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์  024054561
มือถือ - ปลา 0898119139 (AIS)
มือถือ - นุ้ย 0816928233 (DTAC)
Email wanramtang@hotmail.com
Line ID/โทรศัพท์ wanramtang3 / 0983023445
 
วันทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
วันอาทิตย์ หยุดงาน งดการติดต่อทุกเรื่อง
ถ้าไม่รับสายหรือโทรไม่ติด กรุณาติดต่อทาง Line

        

หรือติดต่อผ่านระบบอัตโนมัติ ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
ชื่อทริปเดินทาง :  *
วันที่เดินทาง :  *
ต้องการ : จองทริป
สอบถาม
หัวข้อที่ต้องการสอบถาม :
รายละเอียด :โปรแกรม สังเวชนียสถาน

สังเวชนียสถาน (12-20 พฤศจิกายน 2566)
สังเวชนียสถาน (3-11 ธันวาคม 2566)
สังเวชนียสถาน (4-12 มีนาคม 2566) วันมาฆบูชา
สังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล ชัยปุระ
สังเวชนียสถาน (เดือนตุลาคม)ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/06037
ติดต่อเรา
โปรแกรมการเดินทาง
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


อุณหภูมิ พยากรณ์อากาศ
คำแนะนำเรื่อง อาการแพ้ความสูง Altitude Sickness อาการเวลาอยู่บนพื้นที่สูง Acute Mountain Sickness (AMS)


Copyright © 2007-2037 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ ห้ามลอกโดยเด็ดขาด
ติดต่อเรา
บริษัท อัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด
เลขที่ 1/60 ซอยอนามัยงามเจริญ 12 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ : 024054561 , 0816928233 (dtac) , 0898119139 (ais)
Email : wanramtang@hotmail.com
Line ID: wanramtang3